Biểu mẫu

STT Tên tài liệu Chi tiết
1 Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Tải về
2 Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh Tải về
3 Đơn chuyển điểm Tải về
4  Đơn đăng ký học theo tiến độ chậm một số học phần Tải về
5  Đơn đăng ký học vượt một số học phần Tải về
6  Đơn xin tạm ngừng học Tải về
7  Mẫu kế hoạch học tập và trả nợ Tải về

© 2019 Văn Lang University. All Rights Reserved.