Chọn tài khoản đăng nhập:

Sinh viên và CBGVNV nên đăng nhập bằng Email của Trường (Microsoft) để tăng tính xác thực cho thủ tục.
Cựu sinh viên có thể đăng nhập bằng tài khoản Google