CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

1 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
2 Nhập học lại (Hết hạn) Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
3 Phiếu bổ sung thông tin nộp chứng chỉ Anh Văn theo chuẩn đầu ra K23 Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
4 Rút hồ sơ-Thôi học (Hết hạn hủy môn) Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
5 Chuyển ngành (Hết hạn) Thời gian: 10 Ngày Nộp tại Hub Không tính phí
6 Chuyển trường đi Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
7 Chuyển trường đến (Hết hạn) Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
8 Bảo lưu kết quả học tập (Hết hạn hủy môn) Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
9 Tạm ngừng học (Hết hạn hủy môn) Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
10 Bảo lưu kết quả tuyển sinh Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
11 Cấp bảng điểm Thời gian: 5 Ngày Nộp online 5.000 đ
12 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
13 Cấp Giấy xác nhận nội dung ĐCCT Thời gian: 7 Ngày Nộp online 20.000 đ
14 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành CTĐT Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
15 Cấp bản mô tả CTĐT Thời gian: 7 Ngày Nộp online 200.000 đ
16 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc Thời gian: 7 Ngày Nộp online 50.000 đ
17 Chuyển điểm, miễn học phần Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
18 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
19 Cấp giấy bổ sung hồ sơ cá nhân Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
20 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
21 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
22 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
23 Cập nhật thông tin sinh viên Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
24 Cấp lại thẻ sinh viên Thời gian: 14 Ngày Nộp online 30.000 đ
25 Cấp xác nhận vay vốn sinh viên Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
26 Cấp xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
27 Thanh toán Bảo hiểm Tai nạn Thời gian: 20 Ngày Nộp online Không tính phí
28 Rút hồ sơ Đoàn viên Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí