CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

STT Thủ tục Ghi chú Hạn xử lý Hình thức Lệ phí
1 Chuyển trường đến

10 Ngày Nộp online 0 đ
2 Chuyển trường đi

10 Ngày Nộp online 0 đ
3 Nghỉ học tạm thời (HK223: tiếp nhận từ 1/4/2023 đến 19/5/2023) Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 0 đ
4 Nhập học lại / Chuyển tình trạng học tập

7 Ngày Nộp online 0 đ
5 Thôi học - Rút hồ sơ Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
10 Ngày Nộp online 0 đ
6 Chuyển ngành

10 Ngày Nộp online 0 đ
7 Chuyển điểm, miễn học phần Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 27/08/2023
10 Ngày Nộp online 0 đ
8 Cấp bảng điểm

5 Ngày Nộp online 5.000 đ
9 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
5 Ngày Nộp online 0 đ
10 Cấp Giấy xác nhận nội dung Đề cương chi tiết môn học Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 20.000 đ
11 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành Chương trình đào tạo Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 0 đ
12 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 0 đ
13 Cấp bản mô tả Chương trình đào tạo Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
10 Ngày Nộp online 200.000 đ
14 Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập (thủ tục chỉ cấp cho SV đã nghỉ học, cần xác minh quá trình từng học tập tại trường) Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
5 Ngày Nộp online 0 đ
15 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc - Dành cho cựu SV mất bằng tốt nghiệp Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 50.000 đ
16 Xác minh văn bằng, chứng chỉ Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 27/08/2023
5 Ngày Nộp online 20.000 đ
STT Thủ tục Ghi chú Hạn xử lý Hình thức Lệ phí
17 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập/kiến tập/thực địa Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
4 Ngày Nộp online 0 đ
18 Cấp giấy bổ sung hồ sơ - xác nhận đang học tại Trường Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
4 Ngày Nộp online 0 đ
19 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
4 Ngày Nộp online 0 đ
20 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
4 Ngày Nộp online 0 đ
21 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
4 Ngày Nộp online 0 đ
22 Cập nhật thông tin sinh viên Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
2 Ngày Nộp online 0 đ
23 Cấp lại thẻ sinh viên Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
14 Ngày Nộp online 30.000 đ
24 Cấp Giấy xác nhận vay vốn sinh viên tại địa phương Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
3 Ngày Nộp online 0 đ
25 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục tại địa phương Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
3 Ngày Nộp online 0 đ
26 Cấp Giấy xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
3 Ngày Nộp online 0 đ
27 Cấp Giấy xác nhận sinh viên học bổng địa phương Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
2 Ngày Nộp online 0 đ
28 Rút hồ sơ Đoàn viên Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
3 Ngày Nộp online 0 đ