Đăng ký học lại

Thời hạn xử lý:

Trả kết quả trong ngày

1. Học phí học lại bậc Đại học:

1.1 Môn học Lý Thuyết:      230.000Đ/ĐVHT 340.000Đ/TC
1.2 Môn học Thực Hành:  250.000Đ/ĐVHT      380.000Đ/TC
1.3 Môn học Đồ án/Bài tập lớn:   260.000Đ/ĐVHT  400.000Đ/TC
1.4 Học phần CMU(CNTT): 440.000Đ/ĐVHT 720.000Đ/TC
1.5 Học phần chuyên ngành tiếng Pháp 440.000Đ/ĐVHT 720.000Đ/TC
+Anh văn tăng cường   440.000Đ/ĐVHT 720.000Đ/TC
1.6 Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp thu theo ĐVHT lý thuyết  

2. Học phí học phần học lại bậc cao học 1.000.000Đ/TC

Quy trình làm việc: