Đăng ký xét TN sớm

Thời hạn xử lý:

Từ 3 đến 5 ngày làm việc

Quy trình làm việc: