Cấp bảng điểm

Thời hạn xử lý:

Từ 2 đến 4 ngày làm việc

Quy trình làm việc: