Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng

Thời hạn xử lý:

Từ 5 đến 7 ngày làm việc

Quy trình làm việc: