Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập/kiến tập/thực địa

Thời hạn xử lý:

Từ 2 đến 4 ngày làm việc:

Quy trình làm việc: