Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Thời hạn xử lý:

Từ 3 đến 5 ngày tính từ thời điểm SV hoàn tất các nghĩa vụ liên quan

Quy trình làm việc: