Bảo lưu kết quả học tập

Thời hạn xử lý:

Bảo lưu kết quả học tập là nghỉ học có thời hạn, thời gian bảo lưu được tính vào tổng thời gian đào tạo của sinh viên (trừ trường hợp thực hiện NVQS).

Thời gian bảo lưu: tối thiểu 1 Học kỳ, tối đa 1 Năm học.

Yêu cầu để làm Bảo lưu: SV không nợ môn tính tới thời điểm làm thủ tục.

Từ 3-5 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV.

Quy trình làm việc: