Nghỉ học tạm thời (HK241: tiếp nhận từ 15/7/2024 - 31/8/2024)

Thời hạn xử lý:

Nghỉ học tạm thời là nghỉ học có thời hạn, thời gian tạm dừng được tính vào tổng thời gian đào tạo của sinh viên (trừ trường hợp thực hiện NVQS).

Thời gian nghỉ học tạm thời: tối thiểu 1 Học kỳ, tối đa 1 Năm học.

10 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV.

Quy trình làm việc: