Nghỉ học tạm thời (HK222: chỉ tiếp nhận K28 đến hết 11/2/2023)

Thời hạn xử lý:

Nghỉ học tạm thời là nghỉ học có thời hạn, thời gian tạm dừng được tính vào tổng thời gian đào tạo của sinh viên (trừ trường hợp thực hiện NVQS).

Thời gian bảo lưu: tối thiểu 1 Học kỳ, tối đa 1 Năm học.

Từ 3-7 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV.

Lưu ý: SV làm thủ tục vào đầu học kỳ của học kỳ muốn nghỉ học tạm thời; SV xác định tạm dừng thì không đăng ký môn học kể từ học kỳ muốn tạm dừng để tránh phát sinh học phí; Trường hợp, SV có đăng ký môn mà muốn tạm dừng học thì phải hủy môn trong thời gian được phép điều chỉnh-hủy môn, hoặc chỉ được hỗ trợ hủy môn khi SV làm thủ tục trước khi bắt đầu học kỳ.

Quy trình làm việc: