Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc - Dành cho cựu SV mất bằng tốt nghiệp

Thời hạn xử lý:

Tạm thời 3-5 ngày

Quy trình làm việc: