Nhập học lại (Hết hạn)

Thời hạn xử lý:

Từ 3-7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của SV

Quy trình làm việc: