Bảo lưu kết quả tuyển sinh

Thời hạn xử lý:

Từ 3-7 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV

Quy trình làm việc: