Tạm ngừng học

Thời hạn xử lý:

Tạm ngừng học là nghỉ học có thời hạn, thời gian tạm ngừng học được tính vào tổng thời gian đào tạo của sinh viên (trừ trường hợp thực hiện NVQS).

Thời gian tạm ngừng học: tối thiểu 1 Học kỳ, tối đa 1 Năm học

SV làm Tạm ngừng học khi còn nợ môn (tích lũy) tính tới thời điểm làm thủ tục.

Từ 3-5 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV

Quy trình làm việc: