Cấp giấy bổ sung hồ sơ - xác nhận đang học tại Trường

Thời hạn xử lý:

Từ 2 đến 4 ngày làm việc:

Quy trình làm việc: