Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh (giảm thuế TNCN)

Thời hạn xử lý:

Từ 2 đến 4 ngày làm việc:

Quy trình làm việc: