Cấp lại thẻ sinh viên

Thời hạn xử lý:

07 - 14 ngày làm việc

Quy trình làm việc: