Cấp Giấy xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật

Thời hạn xử lý:

02 - 03 ngày làm việc

Quy trình làm việc: