Cấp bản mô tả CTĐT

Thời hạn xử lý:

Từ 5 đến 7 ngày làm việc

Quy trình làm việc: