Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập (thủ tục chỉ cấp cho SV đã nghỉ học, cần xác minh quá trình từng học tập tại trường)

Thời hạn xử lý:

7 ngày làm việc

Thủ tục chỉ cấp cho SV đã nghỉ học, cần xác minh quá trình từng học tập tại trường.

Quy trình làm việc: