Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập

Thời hạn xử lý:

Từ 2 đến 5 ngày làm việc

Quy trình làm việc: