Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự

Thời hạn xử lý:

Từ 2 đến 4 ngày làm việc:

Quy trình làm việc: